„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał".  (J15,16)

System parafialnych komórek ewangelizacyjnych (SPKE) to nowa metoda ewangelizacji, zastosowana po raz pierwszy w parafii katolickiej na Florydzie przez proboszcza Michaella Eiversa. W latach 80-tych tę metodę zaszczepił w Europie ks. Piergiorgio Perini (na zdjęciu), ówczesny proboszcz parafii św. Eustrogiusza w Mediolanie, gdzie znajduje się światowe centrum ruchu komórkowego. Od listopada 2014 roku system parafialnych komórek ewangelizacyjnych działa w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach na Koszutce, gdzie został zainicjowany przez proboszcza, o. Bartosza Madejskiego OMI. Metoda ta stanowi odpowiedź na ogłoszoną przez papieża Pawła VI encyklikę EVANGELII NUNTIANDI (1975 r.), a po raz pierwszy określona mianem NOWEJ EWANGELIZACJI  przez Jana Pawła II w Nowej Hucie (1979 r.)

Przemiana  "uśpionego olbrzyma w parafię w ogniu"

      Kardynał George Basil Hume powiedział: "Parafia to uśpiony olbrzym: olbrzym, ponieważ cały świat podzielony jest na parafie, a uśpiony, ponieważ popadł w głęboki letarg, z którego obudzić go może jedynie Duch Święty" . Nawiązuje do dynamiki i entuzjazmu Kościoła pierwszych chrześcijan. Parafia przemieniona to :
rozpalona, ożywiona Duchem Świętym
- kompletnie zaangażowana w głoszenie Jezusa
·
- 
otwarta na spotkanie i okazanie zrozumienia każdemu
-
bez problemu łącząca wiarę z rozumem
-
służąca braciom oddalonym od Pana zgodnie z nakazem: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"(Mt 28,19)

Właśnie tej przemianie służy System PKE opartych na adoracji Najświętszego Sakramentu oraz głoszeniu Dobrej Nowiny, Jezusa jako jedynego Zbawiciela człowieka. Jezus zaprasza nas do ewangelizacji w drodze, nie możemy czekać, aż ludzie sami zbliżą się do nas. Chodzi o odzyskanie ich, nawrócenie oraz przemianę osób ewangelizowanych w ewangelizatorów!

Co to jest komórka?

Nazwa „Ewangelizacja komórkowa” – OIKOS EVANGELISM - to określenie zaczerpnięte z życia. Ks. Zbigniew Wądałowski, wikariusz parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie wyjaśnia, że jest ono wzięte z anatomii człowieka. Tak jak komórka biologiczna jest podstawową jednostką żywego organizmu, tak komórka ewangelizacyjna jest  podstawową jednostką SPKE. Komórka sama w sobie stanowi całość i jest stworzona do podziału. Musi się odżywiać - potrzebuje regularnych spotkań cotygodniowych, aby odżywiać się miłością bliźniego, uwielbieniem Pana, Słowem Bożym, świadectwem. Rośnie, przyjmując nowo nawróconych, a rozmnaża się, by szerzyć ewangelizację.  Jest powiązana z parafią, która stanowi ciało Kościoła. Komórka obumiera odłączona od ciała. Jest powołana do rozwijania charyzmatów, talentów, posługi na rzecz całego Kościoła.

Zasady działania komórek:

·         -  każda komórka ma swojego świeckiego lidera (animatora) i ko-lidera (zastępcę lidera)
-
spotkania odbywają się raz w tygodniu w prywatnych mieszkaniach, zwykle u lidera, dzięki czemu panuje na nich przyjacielska, familijna atmosfera
-
spotkania składają się z dwóch zasadniczych części: wspólnej modlitwy oraz dzielenia się wiarą przez jej członków
- spotkanie trwa ok. 1,5 - 2 godziny (w zależności od liczby członków)
-
członkowie komórek mogą się różnić wiekiem, płcią, pochodzeniem, kulturą, gdyż różnorodność ubogaca i formuje
- gdy komórka osiąga określoną liczbę członków (12-16) następuje jej podział, dzięki czemu system rozwija się i powstaje miejsce dla kolejnych osób
- opiekunem duchowym komórek jest zawsze kapłan (w parafii NSPJ w Katowicach jest to o. Bartosz Madejski OMI), jednak zazwyczaj nie uczestniczy w spotkaniach komórek
- liderzy komórek spotykają się regularnie z opiekunem duchowym, który ich ukierunkowuje i wspiera
- co najmniej kilka razy w roku opiekun duchowy spotyka się z całą wspólnotą komórek w parafii

Cele komórek:

·         - komórka jest zorientowana na ewangelizację i formację jej członków, spełnia swoje zadanie gdy przyciąga osoby dalekie od wiary
- pozwala na wzrastanie w wierze każdego z jej członków i rozwój wspólnoty poprzez ciągłe przyjmowanie nowych członków
- komórka żyje po to, by się pomnażać
- ewangelizacja skierowana jest przede wszystkim do OIKOS, czyli bliskiego otoczenia członków komórek (rodziny, znajomych, przyjaciół), szczególnie do tych spośród nich, którzy są oddaleni od Boga
- członkowie komórek angażują się w życie parafii
- członkowie komórek powinni służyć innym z miłością i pokorą, próbując wychodzić naprzeciw ich potrzebom duchowym, psychicznym, materialnym i fizycznym

Jak wygląda spotkanie komórki

Spotkanie trwa około półtorej godziny (lub nieco dłużej) i jest podzielone na 9 części:

1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Modlitwa Uwielbienia
3. Dzielenie
4. Nauczanie (zwykle kazanie z ostatniej niedzieli)
5. Pogłębienie (dzielenie w odniesieniu do nauczania)
6. Modlitwa Dziękczynienia
7. Modlitwa Wstawiennicza
8. Modlitwa o uzdrowienie/umocnienie
9. Ogłoszenia

Lista komórek w parafii św. Eustrogiusza w Mediolanie

A tak wygląda lista komórek w parafii św. Eustrogiusza w Mediolanie.