Ewangelia wg św. Jana 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.

Ewangelia wg św. Łukasza 2,22.39-40

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.

Ewangelia wg św. Marka 1,1-8
 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.


Ewangelia wg św. Marka 1,1-8

 Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię.

Ewangelia wg św. Marka 1,1-8

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.

Ewangelia wg św. Marka 13,33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.


Ewangelia wg św. Mateusza 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały.


Ewangelia wg św. Mateusza 25,14-15.19-20

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:


Ewangelia wg św. Mateusza 25,1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.